Thông báo mời thầu gói thầu Trường tiểu học Hải Quế.

Bên mời thầu: Ban Dự án ÐT-XD khu vực huyện Hải Lăng. Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đối ứng của địa phương. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Bên mời thầu: Ban Dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng.

Gói thầu: Trường tiểu học Hải Quế.

Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đối ứng của địa phương.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 11-11 đến trước 16 giờ ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Ban Dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng, thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 1-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 VNÐ (Mười bảy triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-12-2008, tại Văn phòng Ban Dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng.

Ban Dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.