Gói thầu: Gói thầu số 2: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km1096+778, cầu Km1161+210, cầu Km1201+006, cầu Km 1223+841, cầu Bãi Gió Km1231+466, cầu Suối Dừa Km1232+717, cầu Km1235+688, cầu Km1243+392) –

Gói thầu: Gói thầu số 2: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km1096+778, cầu Km1161+210, cầu Km1201+006, cầu Km 1223+841, cầu Bãi Gió Km1231+466, cầu Suối Dừa Km1232+717, cầu Km1235+688, cầu Km1243+392) –

CYPK3
Quý III/2009
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.608.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh