Gói thầu: Gói thầu số 4: Cải tạo, nâng cấp 3 cầu (cầu Km1082+828, cầu Km Chàm 1083+069, cầu Ông Đô Km1093+877) – dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các

Gói thầu: Gói thầu số 4: Cải tạo, nâng cấp 3 cầu (cầu Km1082+828, cầu Km Chàm 1083+069, cầu Ông Đô Km1093+877) – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các

CYNB4
Quý IV/2009
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 61.733.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh