Gói thầu: Gói thầu số 5: Cải tạo, nâng cấp 6 cầu (cầu Km1567+872, cầu Km1569+973, cầu Sông Dinh Km1595+393, cầu Gia Huynh Km1614+138, cầu Km1644+787, cầu Chợ Đồn Km1700+622) – Kế hoạch đấ

Gói thầu: Gói thầu số 5: Cải tạo, nâng cấp 6 cầu (cầu Km1567+872, cầu Km1569+973, cầu Sông Dinh Km1595+393, cầu Gia Huynh Km1614+138, cầu Km1644+787, cầu Chợ Đồn Km1700+622) – Kế hoạch đấ

CYSG2
Quý I/2010
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 57.914.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh