Gói thầu: Gói thầu số 11: Cải tạo, nâng cấp 10 cầu (cầu Vĩnh Chân Km1318+715, cầu m 1321+317, cầu Km1322+596, cầu Km1330+395, cầu Km1330+586, cầu Hồ Tân Km1341+727, cầu Sông Trường Km1342+353, cầu Suối Sâu Km1346+618, cầu Km

Gói thầu: Gói thầu số 11: Cải tạo, nâng cấp 10 cầu (cầu Vĩnh Chân Km1318+715, cầu m 1321+317, cầu Km1322+596, cầu Km1330+395, cầu Km1330+586, cầu Hồ Tân Km1341+727, cầu Sông Trường Km1342+353, cầu Suối Sâu Km1346+618, cầu Km

CYPK6
Quý IV/2010
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.492.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh