Gói thầu: Gói thầu số 12: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km837+155, cầu Km844+675, cầu Km845+025, cầu Km855+203, cầu Xã Lao BT Km856+335, cầu Xã Lao thép Km856+472, cầu Rộc Trà Km858+041, cầu Suối Thót Km860+799) –

Gói thầu: Gói thầu số 12: Cải tạo, nâng cấp 8 cầu (cầu Km837+155, cầu Km844+675, cầu Km845+025, cầu Km855+203, cầu Xã Lao BT Km856+335, cầu Xã Lao thép Km856+472, cầu Rộc Trà Km858+041, cầu Suối Thót Km860+799) –

CYĐN2
Quý IV/2010
510 ngày
Giá gói thầu:
 • 91.365.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh