Gói thầu: Gói thầu số 15: Cải tạo, nâng cấp 12 cầu (cầu Km1440+298, cầu Km1445+245, cầu Km1445+684, cầu Km1448+948, cầu Km1453 +484, cầu Km1463+842, cầu Km1463+970, cầu Km1482+112, cầu Km1490+473, cầu Km1525+869, cầu Km1531+

Gói thầu: Gói thầu số 15: Cải tạo, nâng cấp 12 cầu (cầu Km1440+298, cầu Km1445+245, cầu Km1445+684, cầu Km1448+948, cầu Km1453 +484, cầu Km1463+842, cầu Km1463+970, cầu Km1482+112, cầu Km1490+473, cầu Km1525+869, cầu Km1531+

CYTH2
Quý II/2011
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.534.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh