Gói thầu: Gói thầu số 16: Cải tạo, nâng cấp 7 cầu (cầu So Đũa Km1215+876, cầu Km1245+527, cầu Km1250+937, cầu Km1253+223, cầu Km1255+471, cầu Km1256+073, cầu Km1261+362) – Kế hoạch đấu t

Gói thầu: Gói thầu số 16: Cải tạo, nâng cấp 7 cầu (cầu So Đũa Km1215+876, cầu Km1245+527, cầu Km1250+937, cầu Km1253+223, cầu Km1255+471, cầu Km1256+073, cầu Km1261+362) – Kế hoạch đấu t

CYPK4
Quý II/2011
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 111.138.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh