Gói thầu: gói thầu số 02 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú – Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Gói thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú;

Gói thầu: gói thầu số 02 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú – Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Goí thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú;

02
sẽ được mở thầu sau khi mở xong gói thầu tuyến đường Hoà Phú – HOà Ninh
14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
Giá gói thầu:
 • 14236981000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Goia thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú; gói thầu số 1 và 2 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam; Dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dự án ADB5), giai đoạn 3, thành phố Đà Nẵng