Gói thầu: Xây dựng cầu Hồ Hố tại Km9+725,5 – các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Gói thầu: Xây dựng cầu Hồ Hố tại Km9+725,5 – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

03
8 giờ 45 phút ngày 10/02/2008
12 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 5480140000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh