Gói thầu: Thi công các hạng mục công trình – phần xây dựng – dự án DCP

Gói thầu: Thi công các hạng mục công trình – phần xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án DCP

TN-06
15/01/2009-15/03/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 39129603133 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án DCP