Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 6 xã huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 6 xã(Bình Phục Nhất,Bình Phan,Bình Ninh,An Thạnh Thuỷ,Xuân Đông,Hoà Định) huyện Chợ Gạo. Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống QL đất đai Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống QL đất đai Việt Nam tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 6 xã(Bình Phục Nhất,Bình Phan,Bình Ninh,An Thạnh Thuỷ,Xuân Đông,Hoà Định) huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
Nguồn vốn:WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang, số 11 Lê Lợi, Phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,điện thoại:073.3882 319,Fax: 073.3878 404
30/10/2008 đến 01/12/2008
1.000.000 (VND)
01/12/2008 14:00
01/12/2008 14:00