Gói thầu: Gói 08 Các cống Sáu Hỷ, Thống Nhất 2, Ngan Trâu, Xẻo Rô, Lái Viết – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Gói thầu: Gói 08 : Các cống Sáu Hỷ, Thống Nhất 2, Ngan Trâu, Xẻo Rô, Lái Viết – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

08-xl
Quý IV/2009-I/2010
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 41.278.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu