Gói thầu: Goi 10 Các cống Tư Tâm, Bình Búa, Út Bon, Hai Mớm, Vĩnh An, 1000 – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Gói thầu: Goi 10 : Các cống Tư Tâm, Bình Búa, Út Bon, Hai Mớm, Vĩnh An, 1000 – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

10-xl
Quý IV/2009-I/2010
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 33.690.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu