Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị đi kèm

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị đi kèm. Tên dự án: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG. Thời điểm mở thầu: 09/12/2008 08:30

Tên dự án:TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
Tên gói thầu:Xây lắp và thiết bị đi kèm
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đăk Nông – Điện thoại/Fax: (05013)544.022-(05013)544.313
24/11/2008 đến 09/12/2008
1.000.000 (VND)
09/12/2008 08:30
09/12/2008 08:30