Gói thầu: Cung cấp thiết bị xưởng sàng – Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu: Cung cấp thiết bị xưởng sàng – Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu số 4
2008-2009
2009
Giá gói thầu:
 • 429.975.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn