Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục thuộc xưởng sàng – Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục thuộc xưởng sàng – Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu số 8
2008-2009
2009
Giá gói thầu:
 • 2.704.042.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn