Gói thầu: Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng bãi xỉ và đường ôtô đến bãi xỉ – Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu: Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng bãi xỉ và đường ôtô đến bãi xỉ – Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu số 11
2008-2009
2009
Giá gói thầu:
 • 1.041.365.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn