Gói thầu: Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng khu nhà làm việc Ban QLDA và khu cán bộ công nhân viên – Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu: Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng khu nhà làm việc Ban QLDA và khu cán bộ công nhân viên – Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu số 12
2008-2009
2009
Giá gói thầu:
 • 939.705.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn