Gói thầu: Cung cấp cầu chì cá, dây chảy, dây chì các loại – Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

Gói thầu: Cung cấp cầu chì cá, dây chảy, dây chì các loại – Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

08
Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 34.400.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)