Gói thầu: Tư vấn làm nhiệm vụ tuyển chọn tư vấn thực hiện chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ – Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần

Gói thầu: Tư vấn làm nhiệm vụ tuyển chọn tư vấn thực hiện chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ – Kế hoạch đấu thầu: Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần

Gói thầu số 3
Quý III/2008
Theo thời gian chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ
Giá gói thầu:
 • 438.600.946 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ