Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước phía Bắc Sông Đốc – dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước phía Bắc Sông Đốc – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

15
quý I năm 2009
135 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.166.098.122 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời