Gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng d

Gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng d

04
Quý I năm 2009
12 ngày, kể tư ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 46.186.459 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận