Gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Chương trình – tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Chương trình – Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

CP03
6 tháng
3 năm
Giá gói thầu:
 • 100000 (EURO)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật