Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty cấp nước cấp tỉnh – Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty cấp nước cấp tỉnh – Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

CP02
6 tháng
3 năm
Giá gói thầu:
 • 1400000 (EURO)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật