Gói thầu số 41-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa. – (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng

Gói thầu số 41-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa. – Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng

Gói thầu số 41-HAQN
ngày 20/03/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.503.431.506 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp)