Gói thầu: Mua sắm công tơ đợt 1 cho 6 huyện (25 xã) – Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An

Gói thầu: Mua sắm công tơ đợt 1 cho 6 huyện (25 xã) – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An

NÂ-ME-01
Đã đấu thầu
12 tuần
Giá gói thầu:
 • 3.648.500.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An