Ðường giao thông nội thôn Lương Hạ, Hà Vụng, Ðá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Ða Krông, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Quảng Trị ời các nhà thầu đã trúng sơ tuyển nộp hồ sơ dự thầu có dấu niêm phong kín để thi công và hoàn thành công trình: Ðường giao thông nội thôn Lương Hạ, Hà Vụng, Ðá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Ða Krông, tỉnh Quảng Trị.

Khoản vay số: 1883-VIE (SF)

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã nhận được một Khoản tín dụng từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (sau đây gọi tắt là ADB) để trang trải cho dự án giảm nghèo khu vực miền trung và dự định dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp đồng theo thông báo mời thầu này được phát hành. Việc đấu thầu chỉ dành cho các nhà thầu đã qua vòng sơ tuyển năm 2008.

2. Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Quảng Trị, sau đây gọi là “Bên mời thầu” mời các nhà thầu đã trúng sơ tuyển nộp hồ sơ dự thầu có dấu niêm phong kín để thi công và hoàn thành công trình: Ðường giao thông nội thôn Lương Hạ, Hà Vụng, Ðá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Ða Krông, tỉnh Quảng Trị.

3. Các nhà thầu đã qua vòng sơ tuyển có thể dự thầu cho một hoặc nhiều hợp đồng này. Các nhà thầu muốn đề nghị giảm giá sẽ được phép đưa vào Hồ sơ dự thầu hoặc nộp bằng văn bản riêng trước thời hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu. Tất cả hồ sơ dự thầu và đề nghị giảm giá sẽ được mở và đánh giá đồng thời để xác định hồ sơ dự thầu hoặc liên kết thầu nào, bao gồm cả đề nghị giảm giá, có phương án thực hiện với giá đánh giá thấp nhất.

4. Các nhà thầu đã trúng sơ tuyển có nguyện vọng tham dự thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về nguyên tắc, thủ tục đấu thầu, kiểm tra và mua hồ sơ mời thầu tại:

Văn phòng Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Quảng Trị.

Ðịa chỉ: Số 9 đường Trường Chinh, thị xã Ðông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ðiện thoại: (053) 552301 hoặc (053) 550166, Fax: (053) 550440.

5. Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Quảng Trị không chịu trách nhiệm đối với các chi phí của nhà thầu liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu.

6. Hồ sơ mời thầu được bán từ ngày 15-11-2008 (chỉ trong thời gian hành chính) theo yêu cầu của nhà thầu đã trúng sơ tuyển với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn). Trường hợp mua hồ sơ mời thầu qua đường bưu điện thì nhà thầu phải đóng thêm khoản lệ phí phụ trợ là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn). Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị sẽ lập tức gửi hồ sơ mời thầu qua đường thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc hồ sơ đến muộn hoặc thất lạc có thể xảy ra trong quá trình chuyển phát.

7. Hồ sơ dự thầu phải được nộp trong tình trạng phong bì còn niêm phong đầy đủ và phải kèm theo khoản Bảo lãnh dự thầu (theo mẫu quy định) bằng đồng tiền Việt Nam với số tiền được ghi rõ trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Văn phòng Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Quảng Trị (nêu trên đây) trước thời điểm đóng thầu là 8 giờ 30 phút ngày 15-12-2008 và phải ghi rõ “Hồ sơ dự thầu cho Dự án giảm nghèo khu vực miền trung và cho Gói thầu/số hiệu gói thầu/như đã nói ở trên của tỉnh Quảng Trị”.

8. Bên  mời thầu có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ dự thầu nộp muộn hơn thời gian quy định.

9. Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 15-12-2008. Bên mời thầu sẽ tiến hành mở công khai các hồ sơ dự thầu dưới sự chứng giám của đại diện các nhà thầu đã qua vòng sơ tuyển nếu những nhà thầu này muốn tham gia phiên mở thầu.

10. Nhà thầu sẽ được thông báo theo đúng lịch trình về kết quả đánh giá thầu.