Gói thầu: Xây lắp và thiết bị – KHĐT dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Xây lắp và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang

02
Từ ngày 16/02/2009 đến 27/02/2009
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 1241771722 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án Bổ sung BTS tăng cường vùng phủ sóng tại tỉnh Bắc Giang