Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Số hiệu:1969/QĐ-BTC
Ngày ban hành:06/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Cục Thuế
Số hiệu:86/QĐ-TCT
Ngày ban hành:23/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 97.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể (25 gói thầu)


  Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  C1.1.1Rà soát Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn
 • 97900 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2010Trọn gói 2011 và 2013
  1.2.1Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế
 • 146850 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009, 2010 và 2012
  C.1.1.2Xây dựng năng lực phân tích tuân thủ về thuế
 • 293700 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2010Trọn gói 2011
  C.1.2.2Khảo sát hàng năm về phản hồi kết quả thực hiện Dự án thông qua người nộp thuế và cán bộ thuế
 • 475750 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2010Trọn gói 2011 và 2013
  C.1.3.1Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nguồn nhân lực hiện hành
 • 132000 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2011Trọn gói 2011
  C.2.1:Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế
 • 7608700 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói 2010-2013
  C.3.5Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS)
 • 61820000 (USD)
 • WB
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2011Trọn gói 2011-2013
  C.3.6Ứng dụng thuế điện tử (E-tax)
 • 6600000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2011Trọn gói 2011-2013
  C.3.7Kho cơ sở dữ liệu (Data Warehouse)
 • 1320000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2011Trọn gói 2011-2013
  C.3.8Phần cứng và chi phí bảo trì hệ thống
 • 4730000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2011Trọn gói 2011-2013
  C.3.1Tư vấn giám sát chất lượng và quản lý dự án
 • 3187580 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2010Trọn gói 2010-2013
  C.3.3Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin
 • 528000 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2008-2009Theo thời gian 2009-2011
  C.3.2Tư vấn đánh giá thầu độc lập gói thầu ITAIS
 • 132000 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009-2011
  C.3.4Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ
 • 145420 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009
  C.4.1.10Phần mềm quản lý dự án
 • 22000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển2008-2009Trọn gói 2008-2013
  C.4.1.12Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án
 • 88000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009
  C.4.1.1Tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược
 • 231000 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009-2010
  C.4.1.2Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính
 • 148500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.3Chuyên gia tư vấn mua sắm
 • 148500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.4Trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch
 • 125400 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.5Thư ký dự án
 • 87780 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.6Cán bộ hành chính kiêm văn thư
 • 877800 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.7Cán bộ tài chính và giải ngân
 • 62700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.8Cán bộ mua sắm
 • 62700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.9Kiểm toán dự án
 • 110000 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển2009Trọn gói 2009-2013
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:30
  Ngày xuất bản11/02/2009