Gói thầu: Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế

Gói thầu: Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

1.2.1
2009
2009, 2010 và 2012
Giá gói thầu:
 • 146850 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể