Gói thầu: Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới

Gói thầu: Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

C.3.3
2008-2009
2009-2011
Giá gói thầu:
 • 528000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể