Gói thầu: Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ

Gói thầu: Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

C.3.4
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 145420 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể