Gói thầu: Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới

Gói thầu: Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

C.4.1.12
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 88000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể