Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đáp ứng các gói thầu. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đáp ứng các gói thầu. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 4
Quý 2-3/2009
Theo tiến độ các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 101.019.758 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An