Mời thầu các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum xây lắp công trình đường giao thông nội bộ phường Nguyễn Trãi gồm đường số 8

Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Gói thầu xây lắp công trình đường giao thông nội bộ phường Nguyễn Trãi gồm đường số 8 (đoạn tỉnh lộ 671 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 8 – đường số 9) – thị xã Kon Tum, thuộc dự án đầu tư đường giao thông nội bộ phường Nguyễn Trãi gồm đường số 8 (đoạn tỉnh lộ 671 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 8 – đường số 9) – thị xã Kon Tum, gồm các hạng mục nền mặt đường và công trình thoát nước.

1. Tên Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình đường giao thông nội bộ phường Nguyễn Trãi gồm đường số 8 (đoạn tỉnh lộ 671 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 8 – đường số 9) – thị xã Kon Tum, thuộc dự án đầu tư đường giao thông nội bộ phường Nguyễn Trãi gồm đường số 8 (đoạn tỉnh lộ 671 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 8 – đường số 9) – thị xã Kon Tum, gồm các hạng mục nền mặt đường và công trình thoát nước.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 18-11-2008 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 28-11-2008.

6. Ðịa điểm bán HSMT: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum, Số 180 Nguyễn Huệ (tầng 2) ÐT, Fax 0603913527 thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (Một triệu đồng chẵn).

8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 28-11-2008.