Thông báo mời thầu 26 gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ phát triển Vương quốc Anh (DFID)

Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Cục đường bộ Việt Nam đã ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án GTNT (PPMU) tỉnh Hải Dương mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng các công trình thuộc Chương trình năm đầu tiên Dự án GTNT3 tại tỉnh Hải Dương bao gồm 26 gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT như sau:

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ phát triển Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Cục đường bộ Việt Nam đã ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án GTNT (PPMU) tỉnh Hải Dương mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng các công trình thuộc Chương trình năm đầu tiên Dự án GTNT3 tại tỉnh Hải Dương bao gồm 26 gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT như sau:

2 – Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5 năm 2004 đều có thể tham dự. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu họ chứng minh được rằng họ:

(1) Ðộc lập về pháp lý và tài chính;

(2) Hoạt động theo Luật Thương mại; và

(3) Không phải là đơn vị trực thuộc bên vay (chủ đầu tư và chủ quản dự án); và

(4) Không phải là đơn vị quân đội hay đơn vị an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

 Ðể làm rõ điều kiện (3), các doanh nghiệp sau đây không được phép tham gia đấu thầu:

– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc GTVT; và

– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Hà Giang.

3 – Tất cả các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần có tên trong cơ sở dữ liệu về thông tin nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác.

4 – Mọi cá nhân đều có quyền trực tiếp mua hoặc đề nghị gửi hồ sơ mời thầu (HSMT) qua đường bưu điện kể từ ngày 28-11 tới ngày 28-12-2008 đối với các gói thầu từ số 1 đến 13; tới ngày 29-12-2008 đối với các gói thầu từ số 14 đến 26 (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút, trừ các ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, trong giờ hành chính), sau khi trả một khoản phí không hoàn lại là (1.000.000 VNÐ) cho mỗi bộ HSMT. Nếu nhà thầu muốn mua HSMT qua đường bưu điện, nhà thầu đó sẽ phải gửi kèm số tiền bổ sung là 200.000 VNÐ. Ngoài điều kiện phải thanh toán phí theo yêu cầu nói trên, không có điều kiện nào khác được đặt ra đối với việc mua hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây.

5 – Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong chín mươi ngày (90 ngày) sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu như được quy định ở bảng trên. HSDT phải được giao tận nơi hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ban Quản lý Dự án GTNT tỉnh Hải Dương (số 79 Bạch Ðằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) không muộn hơn 8 giờ 30 phút ngày 29-12-2008 đối với các gói thầu từ số 1 đến 13; 8 giờ 30 phút ngày 30-12-2008 đối với các gói thầu từ số 14 đến 26. HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại chính địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. Hồ sơ dự thầu nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và gửi trả lại nguyên vẹn.

 Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về bất kỳ HSDT nào nhận được qua đường bưu điện sau hạn cuối cùng được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu.

6. Nếu gặp khó khăn khi mua HSMT, nhà thầu có thể liên hệ với PMU6:

Phòng điều hành Dự án 1 – Ban quản lý dự án 6

278 Tôn Ðức Thắng, Ðống Ða, Hà Nội

ÐT: 048.513.655; Fax: 048.510.857

Email: pmu5_gtnt3@yahoo.com

7. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu những thông tin về năng lực theo quy định trong HSMT. Thông tin về năng lực sẽ được chủ đầu tư đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực quy định trong HSMT để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện hợp đồng.

8 – Chính phủ Việt Nam và/hoặc Ngân hàng Thế giới sẽ tuyên bố một công ty là không đủ tư cách hợp lệ, vĩnh viễn hoặc trong một thời gian được tuyên bố rõ, để được trao hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Việt Nam hoặc Ngân hàng Thế giới, nếu vào bất kỳ lúc nào Chính phủ và/hoặc Ngân hàng Thế giới xác định được rằng công ty đó, trực tiếp hoặc thông qua một trung gian, có những hành động tham nhũng, gian lận, thông đồng hoặc ép buộc, trong cạnh tranh để giành một hợp đồng hoặc trong khi thực hiện một hợp đồng.