Gói thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009 – Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009

Gói thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009 – Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009

Gói thầu số 2: Mua các vị thuôc y học cổ truyền
Từ ngày 10/2/2009 đến ngày 16/3/2009
đến hết 31/12/2009
Giá gói thầu:
 • 1215024000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009