Gói thầu: Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế – 18 tháng đầu

Gói thầu: Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.2.1
2009-2010
2010-2013
Giá gói thầu:
 • 7608700 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu