Gói thầu: Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ – 18 tháng đầu

Gói thầu: Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.3.4
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 145420 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu