Gói thầu: Phần mềm quản lý dự án – 18 tháng đầu

Gói thầu: Phần mềm quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.4.1.10
2008-2009
2008-2013
Giá gói thầu:
 • 22000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu