Gói thầu: Tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược – 18 tháng đầu

Gói thầu: Tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.4.1.1
2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 231000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu