Gói thầu: Xây lắp – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

04
Quý IV/2009-Quý IV/2010
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.688.702.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán