Gói thầu: Xây dựng đường và cầu – Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

Gói thầu: Xây dựng đường và cầu – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

05
Quý 1/2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.247.314.375 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương