Gói thầu: Gói giám sát, quản lý hợp đồng 2: giám sát 5 goi thầu CP3, CP4, CP16, CP12, CP11 – Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

Gói thầu: Gói giám sát, quản lý hợp đồng 2: giám sát 5 goi thầu CP3, CP4, CP16, CP12, CP11 – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

CSPH2
2009-2011
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.119.894.081 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ