Gói thầu: PHƯỜNG AN LẠC -2 (05 hẻm): Hẻm 32 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 112 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 128 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 50 Quang Trung, hẻm 132 Nguyễn Thị Minh Khai.

Gói thầu: PHƯỜNG AN LẠC -2 (05 hẻm): Hẻm 32 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 112 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 128 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 50 Quang Trung, hẻm 132 Nguyễn Thị Minh Khai

CP8-2
2009-2010
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.869.540.704 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ