Gói thầu: PHƯỜNG AN HÒA – 2 (06 hẻm): Hẻm 2 Phạm Ngũ Lão, hẻm 80 Phạm Ngũ Lão, hẻm 98 Phạm Ngũ Lão, hẻm 108 Phạm Ngũ Lão, hẻm 124 Phạm Ngũ Lão và các hẻm nhành, hẻm 98 Phạm Ngũ Lão nối dài.

Gói thầu: PHƯỜNG AN HÒA – 2 (06 hẻm): Hẻm 2 Phạm Ngũ Lão, hẻm 80 Phạm Ngũ Lão, hẻm 98 Phạm Ngũ Lão, hẻm 108 Phạm Ngũ Lão, hẻm 124 Phạm Ngũ Lão và các hẻm nhành, hẻm 98 Phạm Ngũ Lão nối dài.

CP5-2
2010-2011
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.508.372.733 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ