Gói thầu: PHƯỜNG AN NGHIỆP (09 hẻm) Hẻm 98 Trần Hưng Đạo, hẻm 89 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 70 Trần Hưng Đạo qua 45 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 37 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 149 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 138 Trần Hưng Đạo, hẻm 53 Huỳnh Thúc Khá

Gói thầu: PHƯỜNG AN NGHIỆP (09 hẻm) Hẻm 98 Trần Hưng Đạo, hẻm 89 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 70 Trần Hưng Đạo qua 45 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 37 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 149 Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 138 Trần Hưng Đạo, hẻm 53 Huỳnh Thúc Khá

CP14-2
2010-2012
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.813.678.660 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ