Mời thầu Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện.

Sở NN – PTNT thành phố Ðà Nẵng mời thầu Gói thầu: Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện. Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ðồng Nghệ. Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Sở NN & PTNT thành phố Ðà Nẵng

Bên mời thầu: Sở NN & PTNT thành phố Ðà Nẵng.

Gói thầu: Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện.

Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ðồng Nghệ.

Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá.

Bán HSMT: từ 8 giờ ngày 27-11 đến 9 giờ ngày

27-12-2008 (giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Sở NN & PTNT thành phố Ðà Nẵng, địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Ðà Nẵng, điện thoại:

(0511) 3822425, Fax: (0511) 3837146.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 27-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 140.000.000đ (một trăm bốn mươi triệu đồng).

H Bên mời thầu: Sở NN & PTNT thành phố

Ðà Nẵng.

Gói thầu: Tràn xả lũ.

Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ðồng Nghệ.

Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá.

Bán HSMT: từ 8 giờ ngày 27-11 đến 9 giờ ngày

27-12-2008 (giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Sở NN & PTNT thành phố Ðà Nẵng, địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Ðà Nẵng, điện thoại:

(0511) 3822425, Fax: (0511) 3837146.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 27-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng).