Gói thầu: Gói 3: Tủ, Rơ le, đồng hồ, áptomát các loại – Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009

Gói thầu: Gói 3: Tủ, Rơ le, đồng hồ, áptomát các loại – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009. Cơ quan ban hành: Công ty Truyền tải Điện 3

03
Quý 1/2009
24 tuần
Giá gói thầu:
 • 4622817000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009